Het tweede werkwoord in de Nederlandse zin / il secondo verbo nella frase olandese / the second verb in the Dutch sentence

De vorm en de plaats in de zin van het tweede werkwoord

La forma e il posto nella frase del secondo verbo

The form and the place in the sentence of the second verb

Read more

Niet-scheidbare samengestelde werkwoorden / Verbi composti non separabili / Not separable compound verbs

Geen ge- in het voltooid deelwoord van niet-scheidbare samengestelde werkwoorden

Non scrivere ge- nei participi passati dei verbi non separabili

You don't write ge- in the past participle of  not separable compound verbs

Read more

De voltooid tegenwoordige tijd / il passato prossimo olandese / the Dutch perfect past

Hoe vorm je de voltooid tegenwoordige tijd in het Nederlands

Come si forma il passato prossimo nell’olandese

How do you make the perfect past

Read more

De onvoltooid verleden tijd van de regelmatige werkwoorden / L’imperfetto dei verbi regolari olandesi / the simple past of Dutch regular verbs

Hoe maak je de onvoltooid verleden tijd?

Come arrivi all’imperfetto?

How do you form the simple past?

Read more

Scheidbare werkwoorden / verbi separabili / separable verbs

De vervoeging van de scheidbare werkwoorden in de onvoltooid tegenwoordige tijd

La coniugazione dei verbi separabili olandesi nel presente

The coniugation of the separable Dutch verbs in the present

Read more

Werkwoorden met een t in de infinitief / verbi olandesi con una t nell’infinito / Dutch verbs with a t in the infinitive

Hoe zet je deze werkwoorden in de goede vorm?

Come li metti nella forma giusta?

How do you write them correctly?

Read more

Andere bijzonderheden bij de o.t.t. van Italiaanse werkwoorden / Altre particolarità nel presente dei verbi italiani / Other particularities with the present of Italian verbs

Nog enkele opmerkingen over de onvoltooid tegenwoordige tijd van Italiaanse werkwoorden

Altre osservazioni sul presente dei verbi italiani

Other observations about the present of Italian verbs

Read more

Italiaanse werkwoorden die eindigen op -cere en -gere / Verbi italiani che finiscono in -cere e -gere / Italian verbs that end in -cere and -gere

Verandering van klank bij werkwoorden die eindigen op -cere en -gere

Cambiamento di suono con i verbi che finiscono in -cere e in -gere

Change of sound with verbs that end in -cere and -gere

Read more

Italiaanse werkwoorden die eindigen op -care en -gare / verbi che finiscono in -care e in -gare / Italian verbs that end in -care e in -gare

Bijzonderheden bij werkwoorden die eindigen op -care en -gare

Particolarità con i verbi italiani che finiscono in -care e in -gare

Particularities with Italian verbs that end in -care e in -gare

Read more

De onvoltooid tegenwoordige tijd in het Italiaans / il presente nell’italiano / the present in italian

Hoe vorm je de onvoltooid tegenwoordige tijd in het Italiaans?

Come si forma il presente in italiano?

How do you form the present in italian?

Read more

Werkwoorden met een v of z in de infinitief / verbi con una v o z nell’infinito / verbs with a v or a z in the infinitive

Hoe maak je de stam bij deze werkwoorden

Come fai la radice di questi verbi

How you make the stem with these verbs

Read more

Het vraagstuk van dt in het Nederlands / La questione di dt in olandese / The question of dt in Dutch

Wanneer schrijf je dt?

Quando scrivere dt?

When do you write dt?

Read more

Scheidbare werkwoorden / verbi separabili / separable verbs

De vervoeging van scheidbare werkwoorden

La coniugazione dei verbi separabili in olandese

The conjugation of the separable verbs in Dutch

Read more

Werkwoorden van één lettergreep / verbi olandesi con una sillaba / Dutch verbs with only one syllable

Er zijn zes werkwoorden met één lettergreep

Ci sono sei vebri con solo una sillaba

There are six verbs with only one syllable

Read more

De onvoltooid tegenwoordige tijd / il presente in olandese / the present in Dutch

Wat zijn de werkwoordsvormen van de tegenwoordige tijd?

Quali sono le forme del verbo olandese nel presente?

What are the forms of the Dutch verb in the present tense?

Read more

Het meewerkend voorwerp / l’oggetto indiretto / the indirect object

Hoe vind je het meewerkend voorwerp en waar is dat goed voor?

Come trovi l’oggetto indiretto e perché bisogna saperlo trovare?

How do you find the indirect object and what is finding it good for?

Read more

Het lijdend voorwerp, l’oggetto diretto , the direct object

Hoe vind je het lijdend voorwerp en waarom is dat belangrijjk

Come trovi l’oggetto diretto e perché è importante saper trovarlo

How do you find the direct and indirect object and why it’s important

Read more

De volgorde in de Nederlandse zin / la seguenza nella frase olandese / the order in the Dutch sentence 3

Meer dan één werkwoord

Più di un verbo

More than one verb

Read more

De volgorde in de Nederlandse zin / la seguenza nella frase olandese / the order in the Dutch sentence 2

Andere zinsdelen op de eerste plaats

Altre parti del discorso sul primo posto

Other parts of the sentence in the first place

Read more

De volgorde in de Nederlandse zin / l’ordine dentro la frase olandese / the sequence in a Dutch sentence 1

werkwoord op de tweede plaats

verbo sul secondo posto

verb in the second place

Read more

WRTS, een app om woorden te leren, un app per apprendere parole, an app to learn words

Met WRTS kun je woordenlijsten maken en die vervolgens leren

Con WRTS puoi fare delle liste di parole e poi impararle

With WRTS you can make wordlists and then learn them

Read more

i versus ie

Wanneer schrijf je i, wanneer ie?

Quando scrivi i, quando ie?

When do you write i, when ie?

Read more

Het meervoud van Nederlandse zelfstandig naamwoorden / il plurale del sostantivo olandese / the plural of the Dutch noun


Hoe maak je meervoud: twee mogelijkheden

Come si fa il plurale: due possibilità

How do you make the plural: two possibilities

Read more

Het bijvoeglijk naamwoord in het Italiaans / l’aggettivo italiano / the Italian adjective

Enkele regels voor het Italiaanse bijvoeglijk naamwoord

Alcune regole per l’aggettivo italiano

Some rules for the Italian adjective

Read more

Het Italiaanse zelfstandig naamwoord / il sostantivo italiano / the Italian noun

De regels voor het Italiaanse zelfstandig naamwoord

Le regole per il sostantivo italiano

The rules for the Italian noun

Read more

Het bijvoeglijk naamwoord in het Nederlands / l'aggettivo olandese / the Dutch adjective

Wat is een bijvoeglijk naamwoord en welke regels heeft het Nederlands daarvoor?

Che cos'è un aggettivo e quali regole ci sono per quello olandese?

What's an adjective and which rules are there in Dutch?

Read more

Nog twee apps / altri due app / another two apps

Een app om Nederlandse werkwoorden te vervoegen, en een voor Italiaanse werkwoorden

Un app per coniugare i verbi olandesi e un altro per i verbi italiani

An app to inflect Dutch verbs and one for Italian verbs

Read more

Samenvatting / Riassunto / Summary

Samenvatting spelling

Riassunto ortografia

Summary spelling

Read more

Eén medeklinker of twee / una consonante o due / one vowel or two?

Wanneer schrijf je één medeklinker en wanneer schrijf je er twee?

Quando scrivi in olandese solo una consonante en quando ne scrivi due?

When do you write in Dutch only one consonant and when do you write two of them?

Read more

Eén klinker of twee / una vocale o due / one vowel or two?

Wanneer schrijf je één klinker en wanneer schrijf je er twee?

Quando scrivi in olandese solo una vocale en quando ne scrivi due?

When do you write in Dutch only one vowel and when do you write two?

Read more

Spelling, ortografia spelling

De eerste regels.

Le prime regole.

The first rules.

Read more

Lettergrepen, sillabe, syllables

Het belang van lettergrepen voor de spelling

l'importanza del saper sillabare le parole olandesi per scriverle correttamente

The importance of knowing how to divide Dutch words in syllables

Read more

Het zelfstandig naamwoord, il sostantivo, the noun

Wat is een zelfstandig naamwoord?

Che cosa è un sostantivo?

What is a noun?

Read more

Mijn eerste blog

In deze blog worden met grote regelmaat wetenswaardigheden geschreven over de Nederlandse taal, over de Nederlandse taal als tweede taal en over de Italiaanse taal.

In questo blog scriverò regolarmente delle curiosità sull'olandese, sull'olandese L2, e sull'italiano.

In this blog I'll write regularly curiosities about the Dutch language, about the Dutch langage as a 2nd language and about the Italian language.

Read more