Voor lessen via Skype // per lezioni attraverso Skype // for lessons by Skype

Wat is TPRS

TPRS is een lesmethode waarbij de taalleerder vrij snel de te leren taal spreekt, verstaat, leest en schrijft, waardoor de cursist al snel een succeservaring beleeft.

Vanaf het begin worden de leerders aangespoord om antwoord te geven op vragen die in de doeltaal gesteld zijn. En die vragen worden niet alleen begrepen, de cursist kan ook antwoord geven.

Bij TPRS wordt ervan uitgegaan dat je de betekenis van woorden moet kennen om ze te kunnen leren. De docent zal er daarom altijd voor zorgen dat alles wat gezegd wordt in de doeltaal, bekend is.

Per les zijn er meestal 3 à 4 doelconstructies  (woorden of woordgroepen) die de aandacht krijgen. Aan het eind van de les kunnen de cursisten deze constructies begrijpen en ook zelf gebruiken. 

De uitbreiding van de woordenschat gaat niet snel maar gestaag. Oude doelconstructies komen ook geregeld terug zodat ze niet vergeten worden. 

De drie fases van TPRS

Er zijn drie fases bij TPRS:

  • betekenis geven
  • een verhaal vragen
  • lezen

Bij betekenis geven worden de nieuw te leren constructies vertaald. Bovendien raken de cursisten via allerlei vragen, vertrouwd met de constructies, zodat ze bij het vragen van het verhaal geen moeite hebben om ze te begrijpen. Een constructie kan een woord zijn, of een woordgroep, enkele bij elkaar horende woorden.

Bij een verhaal vragen construeert de docent, samen met de klas een verhaal. Over elk nieuw element in het verhaal, worden in de doeltaal vragen gesteld waarop de cursisten moeten antwoorden. 

Om de geleerde constructies nog beter te onthouden, worden daarna teksten gelezen waarin die constructies weer in andere context voorkomen. Kijk voor een voorbeeld van deze drie fases het filmpje hieronder.

De grammatica

Grammatica wordt niet in regels gegeven. Er wordt door de docent gewezen op een bepaald verschijnsel, waarbij uitleg wordt gegeven. Voorbeeld:

parlo              con     Mario. 

ik praat          met    Mario.

De docent wijst meerdere keren tijdens de les op de o in parlo en legt uit dat je aan die o kunt zien dat er een ik praat. Als ze dat een paar keer gedaan heeft, dan vraagt de docent een volgende keer: "Wat doet de o hier?" En de cursisten moeten antwoorden dat een ik aan het woord is. Eerst vraagt de docent het alleen bij parlo, maar later ook bij andere werkwoorden in de ik-vorm. Er komen dus geen moeilijke termen als: 1e persoon enkelvoud. Het antwoord is simpelweg: ik (in dit geval).

Door die vragen die enkele seconden in beslag nemen, wordt de grammatica bijgebracht zonder dat er regels geleerd hoeven te worden. 

Drie voorwaarden om taal te leren

Alles bij TPRS draait om drie dingen. De input die de docent geeft moet aan drie voorwaarden voldoen. Deze moet 

  • begrijpelijk
  • interessant
  • herhaald

zijn. Alle doeltaal moet begrepen worden, interessant zijn voor de cursist en worden herhaald om het te kunnen leren. Zie het filmpje hieronder waarin de leerlingen begrijpelijke input krijgen.

Lezen

Eén van de belangrijkste manieren om taal te leren is lezen. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de leestof voor minsten 90% uit bekende woorden bestaat, anders levert het lezen eerder frustratie op dan dat de cursist er iets van leert. Bij TPRS wordt ook veel gelezen, maar de teksten zullen begrijpelijk, interessant en met veel herhaling zijn. En de teksten zullen voor minstens 90% bekende woorden bevatten.

Zie hieronder een filmpje over lezen in de klas, waarin ook voorbeelden zitten van de manier waarop grammaticale vragen worden gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over TPRS, kijk op de volgende links:

http://www.tprsacademy.com

http://www.taalleermethoden.nl

http://www.blaineraytprs.com

http://www.tprs-Italia.com